Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego z dnia 24 lipca 2021 r.

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis internetowy „Iwa Kowalska” dostępny pod adresem https://srv39101.seohost.com.pl/iwa

 

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

 

„Usługodawca” – Iwona Maria Kowalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Blank Space Iwona Kowalska” wykonywaną pod adresem przy ul. Cudne Manowce 26, 86-005 Zielonka, posiadająca NIP 967-124-61-06 oraz numer REGON 363079316;

 

„Regulamin” – niniejszy dokument wraz ze wszystkim załącznikami do niego. Regulamin dostępny jest pod adresem https://srv39101.seohost.com.pl/iwa/regulamin

 

„Serwis” – prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy pod nazwą „Sklep Iwa Kowalska” dostępny pod adresem https://srv39101.seohost.com.pl/iwa, którego celem jest prowadzenie sprzedaży wydruków autorskich plakatów;

 

Użytkownik” – każda osoba, w tym osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem;

 

„Użytkownik niezarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;

 

„Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;

 

„Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika zarejestrowanego, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z określonych funkcji Serwisu, zwłaszcza zakupu Towarów, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika zarejestrowanego;

 

„Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania określonych danych osobowych Użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami, a także wymagająca dodatkowej akceptacji Regulaminu;

 

„Kupujący” – Użytkownik zarejestrowany, który zakupił Towar u Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu;

 

„Towar” – rzeczy sprzedawane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu;

 

„Zamówienie” – komplet Towarów wraz z dostawą, na które zawarta została umowa między Kupującym a Usługodawcą;

 

„PayU”  – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisje Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

 

„Adres do doręczeń Usługodawcy” – adres miejsca prowadzenia działalności wskazany w definicji Usługodawcy.

 

§2. Warunki ogólne korzystania z Serwisu

 

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu i stanowi zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

2. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. Użytkownik, który chce posiadać Konto, Regulamin akceptuje dodatkowo przy Rejestracji.

 

3. Użytkownik niezarejestrowany może korzystać z Serwisu w sposób pełny, mając na uwadze, że podczas składania zamówienia będzie zobowiązany do podania swoich danych osobowych, niezbędnych do przetworzenia zamówienia i dokonania dostawy.

 

4. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

 

§3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 

1. Korzystanie z Serwisu wymaga:

 

 • Stałego łącza internet o dowolnej przepustowości;
 • Przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów w technologii HTML;
 • Posiadania adresu poczty elektronicznej;
 • Włączonej obsługi „cookies” – więcej informacji dostępne w §4 Ciasteczka;

 

§4. Użytkownicy oraz Rejestracja

 

1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.

 

2. Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami zarejestrowanymi tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

 

3. Rejestracja jest potwierdzana poprzez wyświetlenie odpowiedniej treści na stronie internetowej Serwisu dostępnej na Koncie Użytkownika zarejestrowanego oraz za pomocą przesłanej do niego wiadomości poczty elektronicznej.

 

4. Dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego podczas Rejestracji mogą być przez niego w każdej chwili zmieniane poprzez odpowiednie czynności podjęte w Serwisie na Koncie.

 

§5. Sprzedaż towarów

 

1. Podawana w Serwisie cena Towaru jest ceną brutto tj. zawiera podatek VAT i wyrażona jest w polskich złotych.

 

2. Do ceny Towaru doliczane są opłaty za jego przesyłkę na adres wskazany przez Użytkownika, zgodnie z ust. 8, 9 i 11.

 

3. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru poprzez jego wybór oraz potwierdzenie zakupu w Serwisie zgodnie z instrukcjami zawartymi na odpowiednich stronach.

 

4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 stanowi zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.

 

5. Kupujący może dokonać jednocześnie zakupu więcej niż jednego Towaru.

 

6. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy sprzedaży Towaru wyświetlając odpowiednią treść na stronie internetowej Serwisu dostępnej na Koncie Użytkownika oraz za pomocą przesłanej do niego wiadomości poczty elektronicznej.

 

7. Potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 6 oraz Regulamin stanowią łącznie treść umowy sprzedaży Towaru zawartej z Kupującym.

 

8. Dokonując zakupu Towaru Kupujący wybiera jeden z dostępnych w Serwisie sposobów jego dostawy.

 

9. Usługodawca informuje o kosztach każdego ze sposobów dostawy Towaru przed jego wyborem. „Warunki i cennik kosztów dostawy Towarów” stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

10. Dokonując zakupu Towaru Kupujący wybiera także jeden z dostępnych sposobów płatności, zgodnie z §6.

 

11. Całkowita cena poszczególnych Towarów z wyszczególnionym kosztem dostawy podawana jest na Koncie w dziale „Koszyk”.

 

12. Wysyłka zakupionego Towaru do Kupującego realizowana jest w terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.

 

§6. Płatności

 

1. Zapłata ceny za Towar lub Towary wraz z kosztami ich przesyłki może być dokonana:

 

 • jako przedpłata w formie przelewu lub przekazu na rachunek bankowy Usługodawcy w banku:  mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA numer  67 1140 2004 0000 3502 6467 8641.
 • przy użyciu bramki płatności PayU, dostępnej w Serwisie na ekranie podsumowania zamówienia .

 

2. Usługodawca wystawia Kupującemu fakturę VAT na zakupiony Towar na życzenie Kupującego zgłoszone w formularzu Serwisu internetowego w trakcie dokonywania zakupu lub do 7 dni od dnia zakupu Towaru, pod warunkiem podania prawidłowego numeru NIP Kupującego.

 

§7. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru

 

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru poprzez złożenie odręcznie napisanego oświadczenia wraz z Towarem na adres Usługodawcy przy ul. Cudne Manowce 26, 86-005 Zielonka.

 

2. Towar powinien być zwrócony wraz z dowodem jego zakupu. Niniejsze postanowienie nie oznacza, że warunkiem możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w ust. 1 jest jego nierozpakowanie.

 

3. Towar zwracany zgodnie z ust. 1 jest odsyłany przez Kupującego na jego koszt na Adres do doręczeń Usługodawcy.

 

4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący wskazuje jednocześnie sposób i formę zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Towar.

 

5. Dodatkowe zmiany w Towarze, wykonywane na życzenie klienta, traktowane będą jako Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i jako takie nie podlegają zwrotowi!

 

§8. Wady Towaru i reklamacje

 

1. W razie stwierdzenia wad fizycznych Towaru kupujący powinien możliwie najszybciej skontaktować się z Usługodawcą i odesłać Towar na Adres do doręczeń Usługodawcy wraz z dowodem zakupu lub jego kopią.

 

2. Dokonując reklamacji, o której mowa w ust. 1, Kupujący przesyła Usługodawcy także oświadczenie zawierające informacje o reklamacji.

 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 może być przesłane Usługodawcy w formie pisemnej na Adres do doręczeń Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

 

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Usługodawcę.

 

5. Postanowienia przewidziane w ust. 1-5 nie uchybiają jakimkolwiek uprawnieniom Kupujących będących konsumentami z tytułu niezgodności towaru z umową przewidzianych odrębnymi przepisami.

 

§9. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

2. Klient ma możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronach Serwisu (na przykład przy zakładaniu Konta, składaniu Zamówienia lub w Polityce Prywatności i Plików Cookies).

 

§10. Działanie serwisu

 

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

 

2. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] lub pisemnie na Adres do doręczeń Usłuodawcy.

 

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje, o których mowa w ust. 1 w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

 

4. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

 

§11. Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

 

1. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

 

§12. Blokada konta

 

1. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik zarejestrowany:

 

 • podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 • uporczywie narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu pomimo uprzedniego, doręczonego wezwania do zaprzestania takich działań,
 • propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

 

§13. Czas trwania umowy i jej zakończenie

 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

 

2. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą pierwszego logowania do Serwisu w związku z zakładaniem Konta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub w momencie dokonania zakupu przez Użytkownika niezarejestrowanego.

 

3. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, przesyłając odpowiednie oświadczenie pocztą elektroniczną na adres [email protected] bądź pisemnie na Adres do doręczeń Usługodawcy.

 

4. Usługodawca może rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika zarejestrowanego poprzez wiadomość elektroniczną na pocztę elektroniczną.

 

5. Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie rozwiązać umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta, jeżeli mimo wcześniejszego zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się w tym zakresie do poleceń Usługodawcy.

 

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.

 

§14. Zmiany Regulaminu

 

1. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie.

 

2. Usługodawca drogą elektroniczną informuje już istniejących Użytkowników zarejestrowanych o zmianie Regulaminu.

 

3. W terminie czternastu dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownik zarejestrowany ma prawo złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu. Do momentu upływu tego terminu Użytkownik zarejestrowany nie jest związany zmianami Regulaminu.

 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres [email protected], bądź listownie na Adres do doręczeń Usługodawcy.

 

5. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem przez Użytkownika zarejestrowanego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.

 

§15. Prawo i jurysdykcja właściwa

 

1. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w ramach Serwisu jest prawo polskie.

 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy umów zawieranych z Użytkownikami będącymi konsumentami.

 

4. W celu uchylenia ewentualnych wątpliwości, Usługodawca informuje, że w przypadku konsumentów sądem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 3, jest sąd przewidziany w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów.

 

§16. Postanowienia końcowe

 

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Użytkownika zarejestrowanego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

 

4. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Załącznik Nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego – Warunki i cennik dostawy towaru

 

1. Wszystkie towary wysyłane są w kartonowych tubach

 

2. Maksymalna liczba produktów w jednej paczce to 5 sztuk

 

3. Koszty poszczególnych dostaw:

 

 • Paczka kurierska – 20zł co 5 produktów
 • Zamówienie zagraniczne – 50zł co 5 produktów

 

Załącznik Nr 2 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego – Polityka Prywatności i Plików Cookies

 

§1. Zasady ochrony prywatności

 

1. Firma Blank Space Iwona Kowalska jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników internetu (Klientów) do formularzy elektronicznych w sklepie i serwisie internetowym udostępnianym w domenie iwakowalska.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), którego zasady funkcjonowania określa regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).

 

2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

 

3. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

4. Osoby odwiedzające mogą przeglądać strony internetowe iwakowalska.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

§2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

 

 • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • korzystania z usługi newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

2. Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.

 

3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

 

§3. Gromadzenie danych osobowych

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności RODO.

 

2. W celu dokonania rejestracji (założenia konta) bądź złożenia zamówienia bez logowania Klient zobowiązany jest do podania danych i wypełnienia formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

 

§4. Zakres przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do: przyjmowania zamówień i świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, wykonywania umów zawartych zgodnie z procedurą określoną Regulaminem, przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.

 

2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Klientów, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w Sklepie internetowym, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.

 

3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

§5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 

1. Klient jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

 

2. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta.

 

3. Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

 

§6. Udostępnianie danych osobowych

 

1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

§7. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 

 • posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
 • zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
 • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).

 

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

 

§8. Informacje o plikach cookies

 

1. Administrator stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystanie ze stron internetowych iwakowalska.pl.

 

2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze strony iwakowalska.pl.

 

3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:

 

 • cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.

 

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

 

6. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.

 

7. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

 

8. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych z domeny iwakowalska.pl.

 

10. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Shopping Cart